Statens Landbruksbank, tidligere norsk statseid bank opprettet i 1965 som en sammenslutning av Norges Hypotekbank (opprettet 1851), Noregs Småbruk- og Bustadbank (opprettet 1915) og Driftskredittkassen for jordbruket. Banken var virksom fra 1966 og gav lån til erverv og utvidelse av landbrukseiendommer mot pant i eiendommene, til driftsmidler og etter hvert også til investeringer i tilleggsnæringer tilknyttet landbruket. Den hadde hovedkontor i Oslo og ble i 2000 integrert i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som fra 2004 er en del av Innovasjon Norge. Visse oppgaver ble også overført til Statens landbruksforvaltning.