Noregs Småbruk- og Bustadbank, opprettet 1915 som Den Norske Stats Småbruk- og Boligbank for å gi lån mot kommunegaranti til kjøp av småbruk, fra 1948 Bustadbanken. 1966 innlemmet i Statens Landbruksbank.