Kina har relativt lite skog. Likevel er landet en av verdens største produsenter av skogprodukter. Ifølge offisielle tall (2003) dekker skogen 16,6 % av arealet. I tidens løp er store skogområder ødelagt av rovdrift, og fremdeles er moderne skogforvaltning en mangelvare. Halvparten av tømmerskogen finnes i Changbaifjellene og Store og Lille Hingganfjellene i Heilongjiang og Jilin samt i Sichuan, Yunnan og det østlige og sørlige Tibet. Det meste av den resterende skogen finnes i de midtre og nedre delene av Chang Jiangs elvebekken og på Yunnan-Guizhou-platået. For å utvide skogarealet (delvis også av miljøhensyn) brukes store beløp til skogreising, bl.a. i kyststrøkene, ved Huangelvas øvre del og i utkantene av ørkenene i nord og vest. Det mest ærgjerrige prosjektet tar sikte på å plante en «grønn vegg», som skal dekke et område på 16 000 km2 og fungere som en barriere mot Gobiørkenen.