Robert K. Merton, amerikansk sosiolog; professor ved Tulane University 1939–41 og Columbia University 1941–79. Han arbeidet på en rekke felter innen faget, særlig innen profesjons- og vitenskapssosiologi, og var en sentral skikkelse i 1900-tallets amerikanske sosiologi. Bl.a. er han kjent for sitt skille mellom manifeste og latente funksjoner, og for sin anbefaling til samfunnsforskere om å søke en balanse mellom teori og empiri gjennom å formulere «theories of the middle range». Blant verkene hans kan nevnes Mass Persuasion (1946, 2. utg. 1971), Social Theory and Social Structure (1949 og senere reviderte utg.), On Theoretical Sociology (1967), The Sociology of Science (1973) og Social Research and the Practicing Professions (1982). Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1991.