Rettssikkerhetsprisen, pris utdelt av Norges Juristforbund siden 2006. Ifølge statuttene skal prisen tildeles en eller flere personer, en institusjon eller organisasjon som har utmerket seg ved å styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde, bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket, eller bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av fem personer utpekt av Norges Juristforbunds hovedstyre. I forbindelse med utdelingen av prisen arrangeres det siden 2008 en årlig Rettssikkerhetskonferanse. Prisen har blitt tildelt Anders Bratholm (2006), Trygve Lange Nielsen (2007), Gatejuristen (2008), Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse (2009), Carsten Smith (2010) og Tore Sandberg (2011). I 2012 mottok studenrettshjelpstiltakene Jusshjelpa i Nord-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen, Juridisk rådgivning for kvinner og Jushjelpa i Midt-Norge prisen i fellesskap, og i 2013 var Asbjørn Kjønstad prisvinner.