Norske kirkes landsfond, opprettet ved stortingsvedtak 1956 av prestelønn som var oppsamlet fra okkupasjonstiden da de fleste prester nedla sine embeter og ble lønnet av gaver fra menighetene og andre innsamlede midler. Nettoavkastningen benyttes til tilskudd til kirkelige formål, bl.a. byggearbeider. Forvaltningskapital er ca. 20 mill. kr.