Lund domkirke, kirke i Lund, Sverige; Nordens største romanske kirkebygg. Oppført mellom 1080 og 1145 som treskipet basilika med tverrskip. Yttermur i kvaderhugget, lokal sandstein, som også ble brukt i søylene. Velvene er murt i en lettere kalktuffstein. Omkring 1500 ble en større ombygging utført av Adam van Düren. Under restaureringsarbeider på 1870-tallet ledet av Carl Georg Brunius og Helgo Zettervall ble det gjort store inngrep, ved at vestfronten med de to middelaldertårnene ble revet og erstattet med tårn i nyromansk stil utført med moderne byggeteknikk. Ved en ny restaurering 1954-63, under ledelse av Eiler Græbe, ble sandstein hentet fra et middelaldersk steinbrudd ved Ringsjön og satt inn i de gamle murene.