Gottfried Carl Wilhelm Blücher, født i Mecklenburg, offiser, ble dansk sekondløytnant, gikk deretter i russisk tjeneste og ble oberstløytnant. Vendte 1791 tilbake til Danmark-Norge og ble sjef for Akershusiske dragoner, en tid kommandant på Kongsvinger og var 1808–09 generalmajor og sjef for Trondhjemske dragonregiment.