Jazz er ei verdsfemnande musikkform med opphav i afrikansk-amerikansk musikk frå slutten av 1800-talet. Jazz kjenneteiknast av stor personleg uttrykksfridom og at improvisasjon er eit berande element. Denne faktoren, og forventningar til stadig rytmisk, harmonisk og melodisk nyskapning har utvilsamt medverka til den raske og skiftande stilmessige utviklinga musikkformen har hatt. Hele artikkelen