Pragmatikk er i språkvitenskap læren om hvordan kontekst bidrar til meningsinnholdet i en ytring. Det handler blant annet om hvordan man tolker flertydighet og hvordan man forstår ironi og implisert innhold. Pragmatikk brukes om flere ganske ulike retninger som undersøker hvordan språklige uttrykk gir mening gjennom bruk. Pragmatikk har vært betraktet som en gren av språkvitenskapen på linje med fagområder som fonologi, syntaks og semantikk. Hele artikkelen