Pragmatikk

Pragmatikk, språkbruksteori, språkbrukslære, læren om hvordan brukskontekst bidrar til ytringers meningsinnhold.I språkvitenskapen betegner pragmatikk flere til dels svært forskjellige retninger som har det til felles at de undersøker hvordan språklige uttrykk gir mening gjennom bruk. Pragmatikk har vært betraktet som en gren av språkvitenskapen på linje med fonologi, syntaks, semantikk, og så videre, men har etter hvert utviklet seg til et omfattende og heterogent forskningsfelt som innebærer et bestemt perspektiv på språket i dets kognitive, sosiale og kulturelle kontekst.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kaja Borthen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 7 artikler:

Y

  1. ytring