Betegnelse for viktige planktoniske næringsdyr for fisk og hval, som gjerne samler seg i større mengder i sjøen: sildeåte, hvalåte. Det kan dreie seg om småfisk, krepsdyr, bløtdyr eller ormer. Viktige er krepsdyret rauåte, gulåte (larver av visse havbørsteormer), og vingesneglene kruttåte og flueåte.