Hvalåte, fellesbetegnelse for en rekke krepsdyr og småfisk som bardehvalene lever av. Viktigst er krill og rauåte. I eldre zoologiske lærebøker kan man finne hvalåte som navn på vingesneglen, Clione limacina,som dog neppe forekommer i slike mengder at den spiller noen rolle som mat for hval.