Treg masse, en gjenstands masse oppfattet som et mål for gjenstandens treghet, altså den massen som opptrer i Newtons 2. lov, se bevegelse. Gjenstandens masse slik den opptrer i gravitasjonsloven, kalles tung eller graviterende masse. Gjenstanden forårsaker en gravitasjonkraft som er proporsjonal med gjenstandens graviterende masse. En grunnidé i Einsteins relativitetsteori er at treg masse og tung masse er av samme natur og identiske. Se masse.