Signatar, (til signere) (folkerettslig), underskriver av en overenskomst. I stedet for å undertegne hender det at forhandlerne bare paraferer traktaten, dvs. setter sine initialer på traktatdokumentet; i så fall må vanlig undertegning eventuelt utvirkes senere. Ved traktater som gjelder forhold av betydning for flere stater, blir det ikke sjelden åpnet adgang for stater som ikke har deltatt i forhandlingene, til innen en viss frist å undertegne traktaten og derved bli signatarmakter. Etter internasjonal praksis dateres en traktat den dag den ble undertegnet, og ikke den dag den ble ratifisert eller trådte i kraft.