Samvirkeforetak, sammenslutningsform som bygger på de kooperative prinsippene, se samvirke. Et samvirkeforetak særkjennes ved at foretaket ikke har til formål å skaffe deltakerne (medlemmene) avkastning og gevinst på innskutt kapital, men å ivareta deltakernes forbruksmessige eller yrkesmessige interesse ved å skaffe disse varer eller tjenester eller ved å omsette varer eller tjenester som medlemmene produserer. Karakteriske trekk er videre at samvirkeforetakene er åpne for alle som ønsker å benytte foretakets tjenester, at foretaket er demokratisk oppbygd ved at hver deltaker har én stemme, at økonomiske utdelinger fra foretaket til deltakerne skal skje i forhold til deltakernes bruk av foretakets tjenester og at det bare kan utbetales en begrenset rente på deltakernes innskudd i foretaket. Bortsett fra at enkelte spesielle typer samvirkeforetak er lovregulert, så som boligsamvirke som er regulert i bustadbyggjelagslova og burettslagslov, se boligbyggelag og borettslag, er samvirkeforetakene ikke regulert i egen lov for denne foretaksformen. En slik lov er imidlertid foreslått i NOU 2002:2 lov om samvirkeforetak. Aksjeloven gjelder ikke for samvirkeforetak, med mindre det i foretakets stiftelsesgrunnlag er bestemt at aksjeloven skal gjelde, se aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 3.