Samkausjonist, person som sammen med en annen (andre) påtar seg å stå ansvarlig for en tredjemanns gjeld for det tilfellet at denne ikke skulle betale, se kausjon. Overfor fordringshaveren er samkausjonistene solidarisk ansvarlige.