Retterting, i Danmark-Norge i tiden før innføringen av eneveldet den øverste domstol under forsete av kongen («kongens retterting») eller av justitiarier på hans vegne. Retterting var øverste ankeinstans fra de alminnelige domstoler og dømte dessuten i saker av særlig offentlig interesse. Retterting ble også brukt som betegnelse for de herredager som ble holdt i Norge.