Rødlo, vanlig trådformet rødalge som danner 1–3 cm store, loaktige dotter på underlaget og er utbredt langs det meste av kysten fra fjæresonen og ned til 20–30 m dyp. Arten hører opprinnelig hjemme i japanske farvann, men ble trolig introdusert i Atlanterhavet omkring århundreskiftet og har siden spredt seg til nye områder. I Norge er det den diploide sporofyttgenerasjonen (tidligere beskrevet som Trailliella intricata) som er vanlig, mens den morfologisk forskjellige og haploide kjønnsgenerasjonen (som går under navnet krokbærer) er svært sjelden.