Premielønn, lønnssystem hvor arbeideren i tillegg til sin faste tidlønn har krav på et tillegg som avhenger av ytelsen. Tillegget fastsettes vanligvis med utgangspunkt i en produksjon som overstiger en normalprestasjon. Det finnes en rekke ulike former for premielønn, også under betegnelsene bonuslønn og differensiallønn. Premielønn fastsettes tildels kollektivt, og betegnes da produksjonspremie. Individuell premielønn i form av akkordarbeid har tradisjonelt vært benyttet i betydelig grad, bl.a. innen industri-, bygg- og anleggsarbeid. Innen andre yrker, spesielt service- og tjenestebaserte yrker, øker bruken av bonus- og andre former for premiering av den enkelte arbeidstakers innsats.