Opplæringsplikt, skoleplikt, den plikt og rett som et barn har til tiårig grunnskoleopplæring i offentlig skole fra det kalenderåret det fyller seks år. Under forutsetning av at det offentlige får tilsyn med opplæringen, kan opplæringen alternativt gis som hjemmeundervisning eller i privatskole. Ved sakkyndig vurdering kan barn få utsatt skolestart ett år. På særlige vilkår kan elever få avslutte opplæringen etter ni år. Opplæringsplikten gjelder også utenlandske barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge.