Motorferdselloven, lov som regulerer bruken av motoriserte fremkomstmidler i naturen. Lovens hovedregel er et generelt forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Men det er også mange unntak. Se motorferdsel i utmark og vassdrag.