Minerogen myr, myr som får sin vanntilførsel dels fra regnvann og dels fra grunnvann som har vært i kontakt med mineraljord (minerogent vann). Den er mer eller mindre næringsrik avhengig av grunnvannets egenskaper. En skiller mellom soligen myr i hellende terreng der grunnvannet er i bevegelse, og topogen myr der grunnvannet står stille. Plantesamfunn på minerogen myr betegnes som minerotrof. Sml. ombrogen, se også myr.