Komplekssalter er i kjemien salter som, når de løses opp, går over til ioner hvorav minst ett er et kompleks-ion.