Kar, eldre betegnelse for vedrør, dvs. de viktigste ledningsbanene for vann og uorganiske ioner hos plantene. Mangler hos nakenfrøete planter. I videre betydning alle ledningsbaner for vann, jfr. karplanter.