Kalkspat, kalsitt, et viktig bergartsdannende mineral, som er hovedbestanddelen i de fleste kalksteiner og marmorarter. Se kalsiumkarbonat og kalsitt.