Hefte, mildere frihetsstraff, nå ikke lenger i bruk. Hefte var en slags «ærlig fengsel», idømt for straffbare handlinger begått av hederlige motiver. Regler om hefte fantes sist i straffeloven av 1902, men ble opphevet gjennom vedtakelsen av ny straffelov i 2005. Se nærmere i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven).