Gevaldiger, tidligere underoffiser som tilhørte den militære rettspleie, skulle overvåke orden og fullbyrde straff; også betjent i straffeanstaltene.