Fjellplan, tidligere betegnelse på detaljplan for utnytting av grunn til rekreasjons- og turistformål i fjellområde. Reglene om fjellplan fantes i lov av 1971 om planlegging i strandområder og fjellområder. Loven ble opphevet ved plan- og bygningsloven av 1985. Arealutnytting av fjellområdene reguleres nå i samsvar med de generelle planbestemmelser i plan og bygningsloven fra 2008.