Feltpartikkel, også kalt kraftformidlingspartikkel, partikkel med heltallig spinn som er ansvarlig for vekselvirkning mellom elementærpartikler ved at de utveksler en eller flere slike partikler. I standardmodellen for elementærpartikkelfysikk er feltpartikkelen fotonet for elektromagnetismen, W+, W og Z0 for de svake (kjerne-)kreftene og åtte gluoner for fargekrafta. Alle disse har spinn 1 i kvantemekaniske enheter.