Engangserstatning, erstatning som utbetales med et engangsbeløp i stedet for terminbeløp. Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 § 3-9 slår fast at erstatning for personskade og for tap av forsørger som hovedregel skal fastsettes til en engangssum. Hvis det foreligger særlige grunner, kan likevel retten bestemme at erstatningen helt eller delvis skal betales som terminbeløp.