Eksekvatur er en godkjenning som gis fremmede konsuler av regjeringen i det land hvor de skal utøve sin virksomhet. Eksekvatur kan nektes når den utpekte konsul ikke ansees for «persona grata», og den kan tas tilbake når konsulen misbruker sin stilling, gjør seg skyldig i lovovertredelser eller av andre grunner ansees for uønsket. Det forekommer imidlertid sjelden at eksekvatur tas tilbake, idet mottakerlandets regjering foretrekker å be den fremmede stat om å tilbakekalle eller avskjedige vedkommende konsul. Når en konsul får avskjed, bortfaller vedkommendes eksekvatur. Bestemmelser om eksekvatur er nedfelt i Wienkonvensjonen om konsulære forbindelser fra 1963.