Deputert, fullmektig, representant. Vanligvis forstås ved deputert medlem av en folkevalgt lovgivende forsamling, f.eks. av Frankrikes Assemblée nationale (tidligere Chambre des députés). I det eldre dansk-norske administrasjonsspråk ble betegnelsen brukt om medlemmene av enkelte regjeringskollegier, f.eks. kanselliet og rentekammeret.