Bo, brukes i rettsspråket for å betegne et rettssubjekts samlede rettigheter og forpliktelser, således i forbindelsene dødsbo, konkursbo, akkordforhandlingsbo osv. Boslodd brukes i alminnelighet som betegnelse for den halvpart av fellesbo som etter skifte tilkommer hver av ektefellene i et ekteskap med formuesfellesskap. Grunnlovens § 104 bestemmer at jord og boslodd ikke kan forbrytes, og setter herved forbud mot konfiskasjonsstraff som omfatter alt det en domfelt eier.