Biotopvalg, valg av biotop for forplantning, overvintring osv. Faktorer som styrer biotopvalget kan være utbredelsen av vegetasjon, forekomst av hule trær el.l. Arter kan ha brede eller smale toleransegrenser angående biotopvalg, men det vil alltid være en kjernebiotop hvor forholdenen er optimale, og suboptimale biotoper hvor de ikke er fullt så gode.