Trond Dolva, norsk jurist. Underdirektør i Lovavdelingen i Justisdepartementet 1976, lagdommer i Eidsivating 1980, høyesterettsdommer 1984–2004.