Trond Dolva, norsk jurist. Dolva var underdirektør i Lovavdelingen i Justisdepartementet 1976, lagdommer i Eidsivating 1980, og høyesterettsdommer 1984–2004. Han har vært leder i Dommerforeningens menneskerettsutvalg og har også vært varadommer i Arbeidsretten.