En slekt, antagelig av nederlandsk opprinnelse. Den norske stamfar Diderik Roll døde som borger i Christiania før 1649. Hans sønnesønns sønn Jacob Roll (f. 1718), sorenskriver i Heggen og Frøland, var far til godseier Nils Roll (f. 1746) på Nestingen i Spydeberg, og dennes sønn, stiftsoverrettsjustitiarius Jacob Roll (1783–1870) var direktør i Norges Bank og lagtingspresident. Han var far til havnedirektør Oluf Nicolai Roll (1818–1906) og dennes halvbrødre, res.kapellan Karl Jakob Roll (1829–87) – som var far til oberst Karl Nikolai Roll (1868–1958) – og høyesterettsassessor, stortingsmann og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921), som var far til forfatteren Nini Roll Anker (1873–1942).