Peter Annæus Øyen, født i Trondheim, norsk kvartærgeolog. Fra 1898 knyttet til Universitetet i Oslo. Utgav avhandlinger og tallrike, populærvitenskapelige artikler om norske kvartæravleiringer og deres bløtdyrfauna.