Mustad, i Gjøvik kommune, Oppland, ved Fylkesvei 33 vest for Gjøvik. Mustad omfatter blant annet 665 dekar fulldyrket mark, 149 dekar innmarksbeite og 14 852 dekar skog. Gården har tilhørt slektene Mustad og Mathiesen, og er nå i familien Rostads eie. Gårdsbebyggelsen ble ødelagt under krigshandlingene i 1940 og senere gjenreist.