Kristian Peder Moursund, født i Tromsø, norsk jurist og politiker. Sakfører i Tromsø 1878–91, 1891 sorenskriver i Lofoten, stortingsrepresentant fra 1886. Som politiker er han særlig kjent for den såkalte Moursundske dagsorden, et stortingsvedtak i 1892 om at spørsmålet om opprettelse av et norsk konsulatvesen skulle behandles av norske myndigheter alene; se Konsulatsaken.