Arthur Hantzsch, tysk kjemiker, professor i Zürich 1885–93, i Würzburg 1893–1903 og i Leipzig fra 1903. Hantzsch er særlig kjent for sine arbeider over cis–trans-isomeri. Han studerte også alifatiske nitroforbindelsers tautomeri og utviklet tidlig fysikalsk-kjemiske metoder i organisk kjemi.