Psykologisk metode

Moderne psykologi er forskningsbasert. Det innebærer at psykologisk kunnskap og teori skal kunne begrunnes ut fra undersøkelser der anerkjente vitenskapelige metoder er brukt.Forskning har tre viktige sider:Empirisk, der forskeren gjennomfører konkrete undersøkelser for å få ny kunnskap og/eller å etterprøve eksisterende kunnskapTeoretisk, der forskeren knytter empiriske funn sammen i en større helhet med sikte på forklaring og forståelsePraktisk, der forskeren anvender forskningsbasert kunnskap og teori for eksempel i behandling og forebyggingEksempelvis vil forskning på depresjon innebære konkrete undersøkelser av hvordan depresjon arter seg (empirisk), forsøk på å sette funn fra slike undersøkelser inn i en større sammenheng (teoretisk), og anvendelse av kunnskap i tiltak for å avhjelpe eller forebygge depresjon (praktisk).Forskning er en kontinuerlig prosess der forskere verden rundt bidrar. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Frode Svartdal

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 34 artikler: