Sosial boligbygging er boligbygging som skal sikre befolkningen en god bolig til en overkommelig pris. Sosial boligbygging skiller seg fra det frie boligmarkedet ved å regulere pris, kvalitet og omsetning. Den skal også sikre at ressurser i boligsektoren ivaretas på en for samfunnet økonomisk, kvalitetsmessig og miljømessig god måte. Flere temaer er avgjørende for hvordan de ulike landene har valgt å organisere den sosiale boligbyggingen: det offentliges rolle i relasjon til det private markedet utleieboliger, kooperative boliger eller selveierboliger graden av offentlige subsidier i hvilken grad kommunene skal bygge boligene selv i hvilken grad tiltakene skal være generelle og rette seg mot hovedtyngden av befolkningen, eller selektive og rette seg primært mot de som trenger det mest graden av beboerinnflytelse boligadministrasjonens plass og tyngde i den offentlige forvaltningen bolig- og fagforeningenes betydning Sosial boligbygging i Norden viser variasjonene i bruk av ulike virkemidler. Hele artikkelen