Det å forsømme en annens anliggender som en person styrer eller har tilsyn med, eller handle mot den annens tarv, med vinnings forsett eller for å skade. Straffes etter straffeloven § 390 med bøter eller fengsel inntil to år. Har handlingen voldt betydelig økonomisk skade, eller foreligger det andre skjerpende omstendigheter som etter § 391 bevirker at forbrytelsen blir å anse som grov utroskap, kan fengsel inntil seks år idømmes.