Ypsilon, 20. bokstav i det greske alfabet (Υ, υ). I gammelgresk hadde den lydverdien [u], senere [y], i nygresk [i].