Tilnamn er namn eller ord som blir føyd til eller erstattar eit førenamn , og som kan ha positiv, negativ eller nøytral tyding; til dømes 'Digre' eller 'Bolla'.