Rosanilin, triaminotrifenylkarbinol, se trifenylmetanfargestoffer.