Popularisere, gjøre populært; gjøre forståelig for en videre krets, fremstille i en lettfattelig form, særlig om vitenskapelig litteratur, ekspertutredninger o.l.