Permeans, tidligere kalt magnetisk ledningsevne, forholdet mellom magnetisk fluks og magnetisk potensialforskjell, det inverse av reluktans. For et homogent legeme med konstant tverrsnitt er permeansen lik permeabiliteten multiplisert med tverrsnittet og dividert med lengden av legemet. Permeans måles i enheten henry.