Overformynderi, tidligere organ som forvaltet umyndiges midler, førte kontroll med vergene og gjennomgikk deres regnskaper. Det var et overformynderi i hver kommune. Nærmere regler om overformyndere sto i lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige. Denne er erstattet av den nye vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9 som trådte i kraft 1. juli 2013. Fra ikrafttredelsen av den nye loven ble overformynderiet avskaffet, og fylkesmannen har overtatt dettes oppgaver.