Metagenese, regelmessig veksling mellom en generasjon som har kjønnet formering og en generasjon med ukjønnet formering. Se generasjonsveksling.